Jaarverslag 2020

Inleiding,

In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit jaar bijzonder geweest en is maar af te wachten of het navolgende qua ontwikkeling in dezelfde trend zich zal ontplooien.
Vanaf begin maart zijn de reguliere bijeenkomsten van het stichtings-bestuur danig verstoord door de dringend verzochte gedragsregels met de bedoeling het besmettingsgevaar van het corona-virus te verminderen. Informatie-uitwisselingen, overwegingen rond subsidieaanvragen en besluitnemingen aangaande te verstrekken donaties op grond van de bij statuut goed gekeurde doelen moesten alle per post of op telefonische wijze worden verzorgd.

Daarnaast heeft een, gelukkig, kortdurende dip op de kapitaalmarkt in de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 een fikse aderlating veroor-zaakt in de effectenportefeuille van de stichting. Dit “verlies” is lopende het jaar weer voor een belangrijk deel genivelleerd maar zorgde wel voor een pas op de plaats voor wat betreft de financieële toezeggingen aan de subsidieverzoeken.

Bestuurssamenstelling.

Getalsmatig is de samenstelling van het bestuur in dit jaar helaas opnieuw gelijk gebleven. In de vacature van vertegenwoordigend lid vanuit de Stichting Terminale Thuiszorg Harlingen-Franeker laat invulling nog steeds op zich wachten.

Besloten is wel om het gegeven “namens” nu maar te laten varen met handhaving van `de stelling “bestuurslid pro deo” exclusief werkelijk ge-maakte kosten.

Vergaderingen.

Als gevolg van de pogingen tot het beheersen van de corona-virus besmettingen met diverse regelgevingen heeft er dit verslagjaar slechts éénmaal een officieële bestuursvergadering plaats kunnen vinden. Dit was op 13 maart 2020 en daarna werd het samenkomen met 5 personen niet meer toegestaan en werd de tot nog toe gratis beschikbare vergader-ruimte niet langer beschikbaar gesteld. De correspondentie en beraad-slagingen vonden vanaf dat moment slechts telefonisch of per mail plaats, zowel met de subsidie-aanvragers, als onderling met de bestuursleden en
met de noodzakelijk te raadplegen materie-deskundigen.

Nog te behandelen subsidie-aanvragen.

Lopende het jaar zijn er een aantal nog niet behandelde verzoeken tot donaties bij de Stichting Palla ingediend. En helaas door de gebrekkige contacten nog niet geheel voldoende getoetst en voorbereid tot een besluitvorming.

De noodzakelijke ter beschikking stelling van financieën voor de bestuur-lijke verplichtingen, zoals contributies en lidmaatschappen voor het komende jaar zijn bestuurlijk zover uitgewerkt en besloten zodat deze direct na de jaarwisseling konden worden uitgevoerd.

Voor de instandhouding van de noodzakelijke kennis op het gebied van palliatieve zorg is een verzoek geplaatst, van de leiding van het Molenaar Klein Hospice, om in het jaar 2021 voor de vier nieuw geworven medewer-kers een scholing te mogen volgen aan het Wenkebach Instituut te Zwolle met als doel de kwalificatie “opgeleide in de palliatieve zorg” te verkrij-gen. Voorgaande deelnames hebben het nut daarvan volop bewezen.

Tevens is vanuit het hospice gerapporteerd dat besloten is het werk met etherische olieën / Aroma therapie meer op professionele basis te gaan hanteren. Aanschaf van een viertal diffusers en essentiële olieën worden hiervoor aangevraagd.
Oriënterende gesprekken met de regio manager van Chi Natural Life vinden in januari 2021 plaats. De dan te bepalen kosten zullen op basis van goed doordachte keuzes zichtbaar worden.

En eveneens vanuit het hospice is het verzoek gekomen van de vrijwil-ligers om deel te mogen nemen aan een viertal verdiepingsmodules, in eigen tijd, respectivelijk in teamfeedback, gesprekstechnieken met cliënten en externe zorgpartners. Dit alles verzorgd door het instituut Fmendertrainment uit Arnhem. Nadere oriëntatie zal nog plaats vinden over de plaats van handeling, eventuele reiskosten van de docenten en het aantal deelnemers (geschat op ongeveer 35) .

Van de eind 2019 gemelde pilot, ter mogelijke instelling van een pallia-tieve achterwacht tijdens de diensten van de huisartsen van de dokters-wacht in de regio N.W,Friesland, is nog geen gerichte subsidie aanvraag verkregen.

Bestuursbesluiten.

Onderstaande besluiten zijn in het jaar 2020 ter uitvoering goedgekeurd, dan wel door omstandigheden vervallen of gewijzigd verklaard.

* De subsidieaanvraag voor het houden van een provinciaal symposium palliatieve zorg in het najaar is helaas niet door kunnen gaan als gevolg van de regels verbonden aan de bestrijding van het corona-virus. Gevraagd is wel of het toegezegde budget beschikbaar blijft voor aan-wending in 2021.
* Het contact met de terzake kundige voor de terugvordering van de reeds ingehouden dividendbelasting door de Belastingdienst Heerlen voor 2020 wordt goedgekeurd, gekoppeld aan de jaren 2018 en 2019.
Er zal geen vergoeding worden gevraagd door de bereidwillige.
* Op geleide van een verzoek van een bestuurslid is onderzoek gedaan naar een gunstige bestuursverantwoordelijkheidsverzekering en deze na goedkeuring bij de fa. Markel insurence te Rotterdam is aangegaan.
* De balans en de verkorte exploitatie rekening van het jaar 2020, inclusief de bestuurskosten zoals die bestaan uit administratie- en com-municatiemiddelen ( zoals een nieuwe lab-top, het website beheer en be-werking, verlenging van de LEI-code en reis en materiaalkosten van de secretaresse en de individuele bestuursleden.
* Evenals voorgaande jaren zijn de medewerkers van het Molenaar Klein Hospice en de bestuursleden, voor hun belangeloze inzet voor de stichting Palla, verrast met een in de smaak vallende eindejaarsattentie.
* Als gevolg van een onherstelbare uitval van de magnetron in de huiskamer van het hospice is daar een nieuwe voor aangeschaft op kosten van de stichting.
* De secretaris, vergezeld door de financieel deskundige, de heer van Heese, hebben de jaarlijkse bespreking over de financieën met de heren ten Hoor en Holleman, van de ABN-AMRO Mees-Pierson bank, on-line gevoerd. Hieruit is te melden dat de wijziging van het beleggingsprofiel naar een duurzaam mandaat in 2019, op de beleggingsopbrengst een gunstig effect heeft gehad.
* In dit jaar is overeenstemming bereikt over de registratie en verant-woording van gemaakte reiskosten van de vrijwilligers van het hospice.
Uitbetaling heeft dit jaar reeds plaatsgevonden.
* Het beleidsplan van de Stichting Palla. Voor de termijn van 2018 tot en met 2023 is ongewijzigd voor het nieuwe jaar 2021 accoord bevonden.

Financieën.

Voor inzage in de financieële situatie van de Stichting Palla voor wat betreft de exploitatie en de ontwikkeling in het vermogen zijn de balans en een verkort overzicht van de exploitatie in de desbetreffende rappor-tage 2020 te raadplegen in de web-site.

Resumé.

De palliatieve zorgverleningen in de rergio, aan de daartoe verwezen cliënten, zowel door de medewerkers van de Stichting Thuiszorg het Friese Land, als die van het Molenaar Klein Hospice in Harlingen, zijn naar volle tevredenheid, ook dit jaar weer voldaan.
Helaas heeft de organisatie van vrij toegankelijke symposia voor de hele provincie niet plaats kunnen vinden vanwege de leefregels tegen het corona-virus. Het is nog af te wachten of dit in het nieuwe jaar wel mogelijk kan zijn of misschien dan in een andere vorm van communicatie.