Jaarverslag 2023

STICHTING  PALLA

Steunstichting voor palliatieve zorg in Noord-West Friesland.

Jaarverslag  2023

 

Inleiding     

In het afgelopen jaar heeft de samenstelling en vernieuwing van het bestuur aandacht gevraagd. Naast de normaal verlopen agendapunten is een gift ontvangen en een subsidie verstrekt aan de hospice.

 

Bestuurssamenstelling.

De samenstelling van het bestuur in dit jaar dus niet gelijk gebleven. Er is   gekeken naar de mogelijkheid van opvolging van de huidige voorzitter, die te kennen heeft gegeven , mede om gezondheidsredenen, zijn functie te willen overdragen. Hij blijft wel bestuurslid. De secretaris heeft zijn functie tijdelijk op zich genomen.

Als nieuw bestuurslid heeft Harm Watzema zich bereid verklaard zitting te nemen. Hij is afgezwaaid als verpleegkundige in de Molenaar Klein Hospice.

 

Vergaderingen.

Er hebben dit verslagjaar twee officiële bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Dit was op 23 maart  en 3 november. Zoals gebruikelijk in locatie de Spiker van Noorderbreedte, waar ook de hospice is gevestigd.

 

Subsidieaanvragen.

Dit  jaar is een verzoek om subsidie positief beoordeeld voor de aanschaf van nieuwe anti decubitus matrassen  in de hospice. Als voorwaarde geldt, dat deze alleen voor de hospice kunnen worden gebruikt.

 

Giften.

De stichting Vrienden van Oranjeoord heeft in 2023besloten zich op te heffen. Het bestuur heeft het batig saldo als een gift aan de Stichting Palla gewaarmerkt. Deze gift is aanvaard en ontvangen met dank. Schriftelijk is vastgelegd, dat deze gift uitsluitend voor subsidie van de hospice mag worden aangewend.

 

Bestuursbesluiten.

 

* Het bestuur vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris vergezeld heeft de jaarlijkse bespreking over de financiën met de heren Holleman en de heer Conijn van de ABN-AMRO Mees-Pierson bank bijgewoond. De keuze om te beleggen met een matig offensief profiel, waarin zoveel mogelijk duurzaamheid in de portefeuilles is opgenomen is opnieuw een goede keus gebleken. Als ANBI stichting dienen wij onze doelstelling in de gaten te houden.

* Het beleidsplan van de Stichting Palla. Voor de termijn van 2018 tot en met 2023 is ongewijzigd voor het nieuwe jaar 2023 akkoord bevonden.

* Evenals voorgaande jaren zijn de medewerkers van het Molenaar Klein Hospice en de bestuursleden, voor hun belangeloze inzet voor de stichting Palla, verrast met een in de smaak vallende eindejaarsattentie.

 

Financiën.

Op de website www.stichtingpalla.nl is het Standaardformulier Publicatieplicht te raadplagen. Daarin staan doelstelling, hoofdlijnen van het beleidsplan 2018-2023 en het beloningsbeleid vermeld. Van de financiële situatie van de Stichting Palla zijn de balans, een verkort overzicht van de exploitatie en de ontwikkeling van het vermogen in 2022.

 

Resumé.

De palliatieve zorgverleningen in de regio, aan de daartoe verwezen cliënten, zowel door de medewerkers van de Stichting Thuiszorg het Friese Land, als die van het Molenaar Klein Hospice in Harlingen, zijn

naar volle tevredenheid, ook dit jaar weer voldaan.

 

H.R. Smit, voorzitter

  1. Brouwer, secretaris

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2022

Inleiding

Gelukkig is het mogelijk geweest om als stichtingsbestuur weer normale
bestuursvergaderingen te houden, nu de gedragsregels met de bedoeling het besmettingsgevaar van het corona-virus te verminderen zijn afgezwakt.

Ook heeft de kapitaalmarkt zich weer enigszins hersteld, waardoor er weer ruimte was voor financiële toezeggingen aan de subsidieverzoeken.

Bestuurssamenstelling.

Getalsmatig is de samenstelling van het bestuur in dit jaar opnieuw gelijk gebleven. Er zal wel moeten worden gekeken naar de mogelijkheid van opvolging van de huidige bestuursleden, die daar ook wel voor openstaan.
Nieuwe bestuursleden zijn uiteraard welkom om de gelederen te versterken.

Vergaderingen.

Er hebben dit verslagjaar twee officiële bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Dit was op 18 maart 2022 en 2 december. Door ziekte van de voorzitter is de eerste vergadering door de secretaris waargenomen

Subsidieaanvragen.

Het vorige jaar zijn er een aantal verzoeken om subsidie positief beoordeeld en in het jaar 2022 ten uitvoer gekomen. De opleiding voor 4 verpleegkundigen voor Palliatieve Zorg ( de basismodule) is uitgesteld en verplaatst naar het UMC te Utrecht. Daardoor zijn de kosten veranderd en het aantal plaatsen verminderd. Het ging om 7 cursusdagen in de periode 8 maart tot 23 juni. De reiskosten zijn ook vergoed.
De aanvraag van Het Fries Land voor het aanschaffen van 4 Raizerstoelen ( een hulpmiddel om acute hulp te kunnen bieden in de thuissituatie bij een val door ziekte of een ongeval) was reeds gehonoreerd en is ten uitvoer gebracht.

Bestuursbesluiten.

* Het bestuur vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris vergezeld door de financieel deskundige, de heer van Heese, hebben de jaarlijkse bespreking over de financieën met de heren Holleman en de heer Conijn ( de opvolger van de heer ten Hoor) van de ABN-AMRO Mees-Pierson bank bijgewoond. De keuze om te beleggen met een matig offensief profiel, waarin zoveel mogelijk duurzaamheid in de portefeuilles is opgenomen is opnieuw een goede keus gebleken.
* Het beleidsplan van de Stichting Palla. Voor de termijn van 2018 tot en met 2023 is ongewijzigd voor het nieuwe jaar 2022 akkoord bevonden.
* Op gezag van de Belastingdienst en de toegekende ANBI status is in de bestuursvergadering van 18 maart is nogmaals bsproken, dat bij een eventuele beëindiging van de activiteiten van de Stichting de baten zullen worden aangewend voor dezelfde doeleinden, als waarvoor de Stichting Palla zich al jaren heeft ingezet. Dit besluit zal bij een wijziging van de statuten daarin worden vastgelegd. Vooralsnog is het voldoende om het bestuursbesluit in de eerdere notulen van 13-03-2020 te bewaren bij de huidige statuten.
* Evenals voorgaande jaren zijn de medewerkers van het Molenaar Klein Hospice en de bestuursleden, voor hun belangeloze inzet voor de stichting Palla, verrast met een in de smaak vallende eindejaarsattentie.

Financiën.

Op de website www.stichtingpalla.nl is het Standaardformulier Publicatieplicht te raadplagen. Daarin staan doelstelling, hoofdlijnen van het beleidsplan 2018-2023 en het beloningsbeleid vermeld. Van de financiële situatie van de Stichting Palla zijn de balans, een verkort overzicht van de exploitatie en de ontwikkeling van het vermogen in 2021.

Resumé.

De palliatieve zorgverleningen in de regio, aan de daartoe verwezen cliënten, zowel door de medewerkers van de Stichting Thuiszorg het Friese Land, als die van het Molenaar Klein Hospice in Harlingen, zijn naar volle tevredenheid, ook dit jaar weer voldaan. Ook de Stichting is verheugd over het herstel van het proces van vergaderen en overleg.

A. Brouwer, secretaris