Beleidsnota 2018-2023

Voor de jaren 2018 tot en met 2023

Krachtens de notarieel vastgestelde doelstelling van de
Stichting Palla beijvert deze zich in de ondersteuning van
activiteiten op het gebied van palliatieve zorg. Dat wil
zeggen het faciliteren van de zorguitvoering aan patiënten /
cliënten in hun laatste levensfase in de meest ruime zin van
het woord. Dit komt neer op het verstrekken van subsidie
ten aanzien van bouwkundige voorzieningen en onderhoud,
financiële ondersteuning bij studie van vrijwilligers, alsmede
gedeeltelijke bekostiging van voordrachten en werkcon-
ferenties betreffende de palliatieve zorg.
Tevens draagt de stichting bij in de verzekerings-, reis- en
attentiekosten van de grote groep vrijwilligers die dagelijks
voor 24 uur beschikbaar zijn.
De Stichting Palla is ontstaan rond de eeuwwisseling toen
verzekeringstechnisch de kosten voor palliatieve zorg aan
behoevenden sterk gelimiteerd dreigden te worden.
Landelijk leidde dit tot vele particuliere initatieven in de
vorm van het opzetten van hospices.
Een opzet, om te komen tot reguliere daadwerkelijke steun,
werd door een parlementair gevormde Commissie onder
leiding van de hoogleraar Beelaars van Blokland en Minister
Els Borst, ingediend in de Tweede Kamer en in een nota van
regelgeving aangenomen.

Gelet op het feit dat deze nota zuiver voorzag in het duiden
van de kosten van de palliatieve zorg op zich en de voor-
zieningen bleef daarmee de inzet van vrijwilligers onvol-
doende aandacht gekregen te hebben zowel institutioneel als
in de thuissituatie.
Het beleid van de Stichting Palla is daardoor breed geöriën-
teerd en verleent haar steun op basis van een bespreekbare
projectbeschrijving, waarin de vereiste materiële, als
personele inzet toetsbaar is.
Gelet op het feit dat de instandhouding van de stichting
berust op financiële middelen wordt jaarlijks besloten welk
deel van het kapitaal kan worden aangewend voor het ver-
lenen van subsidies aan ingediende projecten en de
bekostiging van de lasten bij inzet van vrijwilligers.
De werkwijze van het bestuur van de stichting berust op een
oriënterend overleg met de aanvragende partij waarvan een
verslag ter bestuursvergadering aan de orde wordt gesteld,
waarna een toezegging, dan wel afwijzing of uitstel van de
ondersteuning wordt bepaald.
Daar waar de deskundigheid van de bestuursleden van de
stichting niet oneindig is wordt bij node hulp gezocht in de
advisering bij projecten.
De jaarlijks terugkerende bestuurskosten in materiële zin
en die van verzekeringen, scholing en reiskosten van vrijwil-
ligers worden per tijdseenheid voorgelegd en besloten.

Gedurende het bestaan van de stichting vanaf het jaar 2001
wordt de werkwijze van de stichting door de ontvangende
partijen zeer op prijs gesteld en ziet het bestuur om die
reden ook nauwlettend toe op instandhouding en dus kritisch
is aangaande het stichtingsvermogen om niet te trachten
verder te springen dan de pols lang is.
De positieve reacties op datgene wat de stichting in de
afgelopen 18 jaar van haar bestaan heeft betekent, geeft
het bestuur die signalen dat de directe en indirecte zorg en
hulpverlening aan patiënten/cliënten in hun laatste levens-
fase op deze wijze jaar op jaar ruimschoots gewettigd is.

Leeuwarden
Stichting Palla, namens deze,
H.F.R. Smit, voorzitter,
A.B. Brouwer, secretaris.